References

79/409/EEG (1976); Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

92/43/EEG (1992); Richtlijn 92/43/EEG van de raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna Andriesse, L.A., Akkerman, G.J., Broek, T. van den, Vos, P.G.H., Martens, D.C.A.M., Stroecken, P.F.A. and Speets, R. (2007); Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Ned-erland; Definitiestudie; Vereniging Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ARK Natuurontwikkeling Alterra (2006); Natuur en klimaatverandering; Alterra; Wageningen

Berry, P.M., Jones, A.P., Nicholls, R.J. and <SubTitle Language="En">Vos, C.C. (2007); Assessment of the vulnerability of terrestrial and coastal habitats and species in Europe to climate change, Annex 2 of Planning for biodiversity in a changing climate - BRANCH-project Final Report; Natural England, UK Blom, G., Paulissen, M., Vos, C. and Agricola, H. (2008); Effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur, Nationale knelpuntenkaart en adaptatiestrategieen; Plant Research International B.V., Wageningen, Rapport 182 BRANCH partnerschap (2007); Planning for Biodiversity in a Changing Climate - BRANCH

Project Final Report; Natural England, UK Bureau Stroming BV (2006); Natuurlijke klimaatbuffers, adaptatie aan klimaatverandering, wetlands als waarborg; Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbos-beheer, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging Change Magazine (2006a); Europa's Natura 2000; Change Special, juli 2006 Change Magazine (2006b); BRANCH voor samenhang; Change special, juli 2006 Committee on Ecological Impacts of Climate Change (2008); Ecological Impacts of Climate Change; Board of Life Sciences, Division on Earth and Life Studies; National Research Council of the National Academy; The National Academies Press; Washington DC CPSL (2005); Coastal Protection and Sea Level Rise. Solutions for Sustainable Coastal Protection in the Wadden Sea Region; Wadden Sea Ecosystem No. 21. Common Wadden Sea Secretariat; Wilhelmshaven, Germany

Ecobus (2005); Weerterbos, waterbos, vernatting van het Weerterbos; ARK

Feddes, F., Herngreen, R., Jansen, S., Leeuwen, R. van and Sijmons, D. (ed.) (1998); Oorden van

Onthouding, nieuwe natuur in verstedelijkend Nederland; NAi Uitgevers; Rotterdam Groot, R.S. de and Ketner, P. (1991); De invloed van klimaatveranderingen op het Nederlandse landschap; De Levende Natuur, 92, 133-138. Groot, R.S. de, van Ierland, E.C., Kuikman, P.J., Nillesen, E.E.M., Platteeuw, M., Tassone, V.C., Verhagen, A.J.A. and Verzandvoort-van Dijck S. (2006); Climate Adaptation in the Netherlands; In van Ierland, E.C. and Nillesen, E.E.M., Report 500102 003; © Netherlands Environmental Assessment Agency, Bilthoven Ierland, E.C. van, de Groot, R.S., Kuikman, P.J., Martens, P., Amelung, B., Daan, N., Huijnen, M., Kramer, K., Szönyi, J., Veraart, J.A., Verhagen, A., van Vliet, A., van Walsum, P.E.V. and Westein, E. (2001); Integrated Assessment of Vulnerability to Climate Change and Adaptation Options in the Netherlands, NRP-CC IPCC (2007); Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report; IPCC, Cambridge University Press; New York Jans, J.H., Sevenster, H.G. and Vedder, H.H.B. (hoofdred. 2000). Europees milieurecht in Neder-

land. Boom Juridische uitgevers; Den Haag Kettunen, M., Terry, A., Tucker, A. and Jones, A. (2007); Guidance on the Maintenance of Landscape Features of Major Importance for Wild Flora and Fauna - Guidance on the Implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC) and Article 10 of the Habtats Directive (92/43/EEC); Institute for European Environmental Policy (IEEP); Brussels Kleijn, D. and Sutherland, W.J. (2003); How Effective Are Agri-Environment Schemes in Maintaining and Conserving Biodiversity? Journal of Applied Ecology, 40, 947-969 Ministerie van LNV (2001); Meer samenhang in de natuur, robuuste verbindingen; Den Haag Ministerie van LNV (2006); Agenda voor een Vitaal Platteland; Meerjarenprogramma 2007-2013; Den Haag

Ministerie van VROM, LNV, VenW en EZ (2006a); Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling; deel

4, tekst na parlementaire goedkeuring; Den Haag Ministerie van VROM, i.s.m. de ministeries van LNV, VenW en EZ (2006b); Ontwikkeling van de wadden voor natuur en mens; Aangepast deel 3: kabinetsstandpunt pkb Derde Nota Wadden-zee; Den Haag

MNP (2005); Effecten van klimaatverandering in Nederland; MNP; Bilthoven Roggema, R., Rooij, S. van, Steingröver, E., Troost, S. and Klap, K. (2008); Naar een kli-maatbestendige natuur en water in Groningen; Hotspot klimaatbestendig omgevingsplan Groningen; Provincie Groningen & Klimaat voor Ruimte; Groningen Vos, C., Veen, M. van der and Opdam, P.F.M. (2006); Natuur en klimaatverandering, wat kan het natuurbeleid doen?; Alterra, Wageningen UR; Wageningen Vos, C.C., Nijhof, B.S.J.van der Veen, M., Opdam, P.F.M. and Verboom, J. (2007a); Risicoanalyse kwetsbaarheid natuur voor klimaatverandering; Alterra-rapport 1551; Wageningen Vos, C., Opdam, P., Nabuurs, G-J., Bugter, R. and Epe, M. (2007b); Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie natuur: wat we (niet) weten; Routeplanner; Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum; Wageningen

Was this article helpful?

0 0

Post a comment